Política de Privacidad

RIMERA.-TRACTAMENT DE LES DADES

Webatt Energia SL (Webatt en endavant) amb NIF B55296198 i amb domicili social a l’Avinguda Girona núm.2 d’Olot (17800) serà el responsable del tractamentde dades personals del Client i/o usuari. El tractament s’especificarà en funció dels productes i/o serveis que tingui contractats.

Qualsevol consulta al respecte de la present Política de Protecció de Dades la pot dirigir a info@webatt.energy.

El sol·licitant autoritza que les dades introduïdes en el formulari s’emmagatzemin en fitxers automatitzats titularitat deWebatt.

SEGONA.- DADES QUE TRACTEM

Les dades personals són tota aquella informació d’una persona física que serveix per identificar-la o poder-la identificar.

Des de WEBATT únicament es tracten aquelles dades necessàries per a la prestació del servei, realització d’estudis o la compra del producte quan així ho hagi sol·licitat el client. Conseqüentment un cop contractat el producte o servei, WEBATT també tracta tota aquella informació que es deriva de la utilització del mateix.

Les dades objecte de tractament dependran del producte o servei contractat, així com també d’aquells tractaments addicionals permesos o autoritzats pel client.

Dades del client. Aquelles dades personals necessàries per a la prestació del servei o venta i/o instal·lació del producte tals com: nom, NIF, comportament de pagament, correu electrònic, informació de credencials, adreça postal, etc. Igualment també inclou qualsevol tipus d’informació obtinguda pels tècnics o el Servei d’Atenció al Client com poden ser reclamacions, consultes, resolució d’averies, assessorament, etc., incloent-hi les dades obtingudes a través de les visites a la pàgina web de WEBATT, les interaccions del client amb WEBATT a les xarxes socials, fires d’autoconsum, fires d’energia, etc.

Dades de producte o serveis contractats. Tipus de productes o serveis que han estat contractats pels clients, consum mensual, comportaments de consum, tipus de facturació.

Dades de visites a web. Aquelles dades associades a la direcció IP pública de cada connexió realitzades per l’usuari que inclouen l’hora i la data de connexió, la consulta al DNS, les pàgines web consultades o les aplicacions utilitzades pel client, la IP de la web que el client consulta, el nom del domini (URL), llocs de la web visitats, volum i dades utilitzades, data de la connexió i IMSI.

No obstant l’anterior, s’informa que la prestació dels productes o serveis per part de WEBATT pot suposar el tractament de dades addicionals que afectin altres categories de dades no incloses en l’enumeració anterior. Si és així, s’informarà al client sobre aquell tractament, obtenint el consentiment necessari per dur a terme la gestió de les dades.

Webatt no recollirà ni tractarà informació de menors d’edat ni informació que pugui ser classificada com a més sensible com és informació de salut, orientació sexual, afiliació sindical, religió o raça.

TERCERA.- OBTENCIÓ DE LES DADES

Les dades personals que Webatt tracta són les dades consignades en els formularis, comandes o altres documents consignats a sol·licitar la prestació d’un servei o compra d’un producte ofert. Així com també aquelles que s’hagin pogut aportar un cop establerta la relació comercial. En aquest sentit el client es compromet al fet que tota la documentació i informació lliurada a Webatt és veraç, exacta i l’aporta de la seva titularitat o bé es troba autoritzat per aquesta cessió.

QUARTA.- FINALITAT I LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE DADES.- WEBATT

WEBATT té la necessitat de poder tractar les dades dels clients i usuaris per poder presentar i prestar els seus serveis i productes amb la màxima qualitat, amb l’objectiu d’anticipar-se a les seves necessitats i poder millorar l’experiència amb la firma. El tractament de les dades permet a WEBATT ser més eficients i prestar els serveis amb la major qualitat.

Per aquest motiu es considera que WEBATT té interès legítim en el tractament de les dades dels clients i/o usuaris per les següents finalitats:

1. Gestionar la sol·licitud de l’oferta. Gestió de la sol·licitud traslladada pel sol·licitant amb la finalitat que WEBATT pugui a priori realitzar un estudi de viabilitat de la instal·lació i a posteriori, si s’escau i d’acord amb el pressupost econòmic, presentar la millor oferta al client, a partir de les seves necessitats energètiques i de la informació proporcionada pel client a través de qualsevol mitjà.

Aquesta informació permetrà a WEBATT conèixer el perfil del client i presentar la millor oferta, fomentant així el principi de lliure competència. Així mateix, el Comercialitzador tractarà les dades obtingudes per qualsevol mitjà consentit pel client, de la base de dades, durant el manteniment de la relació contractual. WEBATT vindrà legitimat pel consentiment del client a rebre una un estudi energètic a partir d’energies renovables com és la fotovoltaica combinat amb sistemes d’emmagatzematge.

2. Gestió de la Relació Contractual entre la companyia i el client. Desenvolupament i manteniment de la relació contractual així com el desenvolupament i la gestió dels serveis contractats. Aquesta finalitat ve legitimada pel consentiment exprés del client a l’hora de formalitzar el contracte.

3. Compliment de les obligacions de caràcter comptable, legal, fiscal i administratiu. L’imperatiu legal legitima a la comercialitzadora a complir amb les obligacions comptables, fiscals, administratives i legals que li siguin requerits per part de l’administració de l’estat.

4. Remissió, tant per mitjans electrònics com ordinaris, d’informació sobre les activitats i serveis de la comercialitzadora, el client autoritza l’enviament d’ofertes i publicitat comercial, sempre i quan aquest no s’hagi oposat al seu tractament.

El tractament de les dades per aquesta finalitat és necessari per la satisfacció d’interessos legítims de WEBATT ja que sense aquest no es pot realitzar un estudi a mida. Ara bé, el client es pot oposar al tractament de dades per aquesta determinada finalitat donat que existeix una norma de rang de llei 4/2002, de 11 de juliol, de serveis de la informació i el comerç electrònic, així com el Reglament Europeu de Comunicacions Comercials electròniques i d’acord amb les quals el client es pot oposar a rebre comunicacions comercials per part en aquest cas de WEBATT. No obstant, de no ser així, la WEBATT veurà limitada la seva capacitat per poder informar al client de possibles ofertes que podrien interessar-li per poder reduir la seva factura tenint en compte el seu consum.

5. Tractament de dades relatives a cookies pròpies i de tercers amb la finalitat d’analitzar els hàbits de navegació i millorar el servei. Pot consultar al detall de la informació sobre la política de WEBATT en el tractament de les dades mencionades a la nostra política de cookies.

Aquest tractament només es realitzarà si el client atorga el seu consentiment a WEBATT el seu consentiment.

6. Tractament de Cookies. Durant la relació comercial amb WEBATT, les dades personals podran ser objecte de decisions automatitzades que tindran efectes jurídics sobre la seva persona, amb l’elaboració de perfils. Aquesta elaboració de perfils es pot dur a terme a partir de mitjans tècnics automatitzats que utilitzen dades actuals, dades de navegació, cookies, històriques, estadístiques i, en definitiva, dades que puguin obtenir-se a través d’altres fonts d’informació (fonts d’accés públic i xarxes socials), per optimitzar els productes i, a través d’un anàlisi exhaustiu, oferir les novetats o aquells productes personalitzats amb els preus més adients, d’acord amb la seva pauta de consum i perfil a partir de la segmentació d’aquest en diferents grups. Aquest tractament personalitzat que ofereix WEBATT ve legitimat, sempre i quan el client hagi consentit el seu tractament.

7. Remissió, tant per mitjans ordinaris com electrònics, de comunicacions comercials de productes i serveis de productes de diferents societats del Grup Hijos de José Bassols.

8. Comunicació de les dades dels clients a empreses col·laboradores o partners amb les que WEBATT arribi a acords de col·laboració. Aquests col·laboradors pertanyen al sector d’autoconsum, serveis d’assessorament o automoció, amb la finalitat de permetre-li comunicacions comercials, tant per mitjans ordinaris com electrònics, o bé per poder oferir-li un servei o producte d’aquest mateix sector que li podria interessar o bé per gestionar l’acord concret al que el client ha consentit adherir-se o per poder-li oferir un servei o producte que li pugui interessar a nivell d’estalvi energètic o eficiència. Únicament es portarà a terme aquesta comunicació de dades si s’ha tramès amb el consentiment del client.

Durant la relació comercial amb WEBATT les dades personals podran ser objecte de decisions automatitzades destinades a l’elaboració de perfils, a través de la utilització de mitjans de recull de dades en el mateix moment pel que fa a la navegació de cookies, històrics i estadístiques, dades que puguin obtenir-se a través d’altres fonts d’informació (fonts d’accés públic i xarxes socials), per optimització de productes, confecció i anàlisis de serveis i productes personalitzats, preus i noves propostes, a través de segmentació en diferents grups en relació a patrons comuns, sempre i quan el client hagi consentit al seu tractament.

9. Tractament de dades, una vegada finalitzada la relació contractual amb WEBATT perquè pugui remetre-li tant per mitjans electrònics com ordinaris, comunicacions amb la finalitat de fer-li de nou ofertes de serveis o promocions de productes del grup, sempre i quan hagi consentit al seu tractament el qual és requisit indispensable per poder dur a terme el tractament.

10WEBATT organitza sortejos, concursos, actes promocionals i organitza o participa en fires d’autoconsum i energia. En aquests casos qui participi en aquests actes promocionals, es donarà d’alta mitjançant el compliment de formularis que WEBATT facilitarà. WEBATT utilitzarà i tractarà aquelles dades per poder gestionar la participació i enviament d’informació al sol·licitant, així com també en cas de sortejos, per a la publicació del premi. Aquest tractament únicament es durà a terme si WEBATT obté el consentiment específic.

11. Tractament de dades, una vegada finalitzada la relació contractual amb WEBATT perquè pugui remetre-li tant per mitjans electrònics com ordinaris, comunicacions amb la finalitat d’oferir-li serveis o promocions de productes, sempre i quan el client hagi consentit al seu tractament.

CINQUENA.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL RECOLLIDA, TRACTAMENT I EMMAGATZEMATGE DE LES DADES.- Respecte del tractament de les dades de caràcter personal per WEBATT serà lliure de cedir o no les dades que se li puguin sol·licitar en virtut d’una subscripció o alta d’algun dels serveis o productes oferts per WEBATT. Aquestes dades s’emmagatzemaran a fitxers titularitat de WEBATT.

Per altra banda, respecte del tractament de dades, WEBATT garanteix protegir les llibertats públiques i drets fonamentals de les persones físiques, i en especial el dret a l’honor, la intimitat i pròpia imatge personal i familiar, per la qual cosa es tracta de garantir el respecte als drets reconeguts a l’article 18 de la Constitució.

El principal objectiu de WEBATT és oferir un tracte personalitzat, el que suposa que, en cada cas, el servei i el producte s’intentarà adaptar al client.

SISENA.- CONSERVACIÓ DE LES DADES.- Les dades personals a les que tingui accés WEBATT es tractaran mentre es mantingui la relació contractual. En aquest sentit, WEBATT conservarà les dades personals una vegada finalitzada la relació contractual, que estaran degudament bloquejades, durant el termini de prescripció de les accions que puguin derivar-se per la mantinguda amb el client.

Per últim, i només en els casos en què el client hagi consentit al seu tractament, WEBATT utilitzarà les dades personals del client a posteriori únicament amb l’objectiu d’informar al client dels productes de WEBATT.

SETENA.- CATEGORIA DE DESTINATARIS DEL TRACTAMENT DE LES DADES.

WEBATT serà el titular de les dades que li hagi atorgat el client a través de qualsevol mitjà i les podrà cedir als següents:

 • Organismes i institucions públiques de l’Administració General de l’Estat, de les administracions autonòmiques i locals.
 • Els òrgans jurisdiccionals a les que WEBATT legalment estigui obligat a facilitar-les.
 • Empreses necessàries par a la prestació del servei. WEBATT per a la gestió de la prestació del servei té contractades algunes funcions a proveïdors de confiança que podran tenir accés a les dades personals i que actuaran com a encarregats del tractament. Aquests encarregats estan obligats contractualment a complir amb les obligacions legals i a mantenir la confidencialitat i el secret de la informació, així com també de garantir la present Política de Privacitat amb les condicions en què s’estableixen en el present document:
 • Serveis administratius i de backoffice
 • Serveis de gestió d’impostos
 • Servei d’auditors, qualitat del servei i consultoria
 • Serveis de hosting i cloud a nivell de web
 • Serveis de publicitat i comunicació.
 • Serveis comercials (Agents comercials)
 • Serveis d’arxiu, custòdia i digitalització.
 • En el cas que el Client hagi consentit, WEBATT pot comunicar les dades dels clients a terceres empreses partners o col·laboradores amb la finalitat que puguin remetre comunicacions comercials o gestionar l’acord al que s’hagin adherit.
 • Comunicació de dades a sonnenBatterie com a proveïdor del producte, de totes aquelles dades que s’obtinguin a través de l’acumulador explicades en la present Política de Privacitat.
 • WEBATT, amb el consentiment del client, podrà cedir a empreses acreditades com a tercers de confiança la custòdia de les declaracions de voluntat que integren els contractes electrònics i que consigni la data i l’hora en què hagin tingut lloc aquestes.
 • WEBATT podrà comunicar dades a empreses del Grup Hijos de José Bassols que el client hagi permès, únicament amb el previ consentiment del client.

VUITENA.- DRETS DEL CLIENT

De conformitat amb l’establert al RGDP, WEBATT informa als seus clients dels seus drets:

 • Dret d’accés: permet al titular de les dades sol·licitar i obtenir informació per part de WEBATT sobre si s’estan tractant per alguna finalitat dades que li pertanyin.
 • Dret de rectificació: permet corregir i modificar les dades que resultin inexactes o incomplertes.
 • Dret de supressió: permet que les dades siguin suprimides i deixin de tractar-se per part de WEBATT, excepte pel cas que existeixi obligació legal i/o prevalguin altres motius legítims pel seu tractament.
 • Dret de limitació: permet la paralització del tractament de dades per a tractaments futurs. Únicament podran ser conservats per a la defensa de les reclamacions.
 • Dret d’oposició: en determinades circumstàncies, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.
 • Dret de portabilitat: permet que l’interessat rebi les seves dades personals i les pugui transmetre directament a un altre responsable en un format estructurat. Per a l’exercici d’aquest dret, serà necessari proporcionar a WEBATT un correu electrònic.

El client podrà, en relació aquells tractaments que depenguin del seu consentiment, retirar-lo, a través del següent procediment. El client podrà exercir els seus drets en els termes establerts legalment, comunicant-ho a través de correu electrònic a l’adreça info@webatt.energy, adjuntant el NIF del client i especificant la seva sol·licitud i el dret a exercir.

El client pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en relació a la resposta rebuda de WEBATT a l’atendre els seus drets. En qualsevol cas, es pot dirigir a WEBATT perquè l’ajudin a solucionar qualsevol reclamació al respecte.

NOVENA.-SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT EN EL TRACTAMENT DE DADES

WEBATT compta amb equips de seguretat especialitzats que revisen i milloren, de forma constant, les mesures de seguretat per protegir la informació personal d’accessos no autoritzats, pèrdues accidentals, revelació o destrucció de les dades.

Les comunicacions a través d’internet com pot ser a través de correus electrònics no estan assegurats a no ser que siguin xifrats. WEBATT no assumirà cap tipus de responsabilitat en cas d’accés no autoritzat o pèrdua de informació personal que estigui fora del seu control. El client/ usuari és responsable de mantenir la seva informació personal.

La pàgina web de WEBATT pot contenir enllaços de pàgines web de tercers. Webatt no és responsable de la seguretat ni del contingut d’aquestes pàgines web, havent de ser el client/usuari que ha d’assegurar-se de llegir la Política de Privacitat i Política de Cookies d’aquestes companyies abans d’utilitzar o facilitar informació.

DESENA.- CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Webatt es reserva el dret de poder actualitzar la política de privacitat en qualsevol moment comunicant al client en el supòsit que s’efectuï aquesta actualització i suposi nous tractaments de dades o canvis substancials en la mateixa. Per aquest motiu es recomana al client/ usuari que revisi periòdicament aquesta Política de Privacitat.

La utilització dels nostres serveis un cop actualitzada la Política de Privacitat suposarà l’acceptació de la mateixa.

phonetwitterlinkedinyoutube-playinstagramfacebook-official