La nova factura de la llum, una oportunitat per a l'autoconsum fotovoltaic domèstic

La nova factura de la llum, una oportunitat per a l'autoconsum fotovoltaic domèstic
Compartir

L’1 de juny ha entrat en vigor la nova factura de la llum a Espanya.
En compliment de la normativa europea, el Reial decret llei 1/2019 introdueix la diferenciació de la tarifa d'accés entre peatges i càrrecs.
Els usuaris domèstics han de canviar els seus hàbits de consum per adaptar-los a les franges horàries més barates per així maximitzar l'estalvi energètic i econòmic. Afecta a tots els consumidors d'electricitat, encara que tinguin tarifa de discriminació horària.

Per poder contextualitzar les noves tarifes abans hem de tenir clara una diferència bàsica.
Els peatges són preus regulats destinats a recuperar els costos de les xarxes de transport i distribució i són determinats per la CNMC
Els càrrecs són els preus regulats destinats a cobrir la resta de costos regulats, com ara el finançament de les renovables, el sobrecost de producció d'energia en els territoris no peninsulars o les anualitats de el dèficit, i són determinats pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Els canvis principals

Podem resumir els principals canvis en la tarifa de la següent manera:
• Tots els consumidors passen a tenir un peatge amb discriminació horària en els termes de potència i energia. Això vol dir que el preu a pagar serà diferent segons l'horari de consum (punta / vall / pla). Es premia no quant es consumeix, sinó quan. En concret, entre els consumidors domèstics s'agrupen els peatges vigents (2.0 A, 2.0 DHA, 2.0 DHS, 2.1 A, 2.1 DHA i 2.1 DHS) en un únic peatge (2.0 TD).
• Augmenta la diferència de preus entre els períodes horaris de punta i vall, tant de potència com d'energia.
• Es facilita la recàrrega nocturna del vehicle elèctric.
Segons la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència), en els consumidors domèstics, els peatges i càrrecs vénen a suposar, aproximadament, la meitat de el cost de la factura.

El paper del consumidor

Davant aquestes modificacions, el consumidor no ha de fer res atès que el nou peatge s'assigna de manera automàtica.
No obstant això, el consumidor sí que pot adaptar les seves potències contractades. De quina manera?
En els consumidors domèstics connectats en baixa tensió amb potència contractada fins a 15 kW la potència es diferencia en dos períodes. Es poden contractar potències diferents per a cada període.

  1. La potència punta de 8 del matí a 24 del vespre
  2. La potència vall de 24 de la nit a 8 del matí, i totes les hores de dissabte i diumenge i festius.
  3. La potència de vall serà molt més barata
    Per facilitar l'adaptació, es permeten dos canvis de potència gratuïts fins el 31 de maig de 2022, llevat que el canvi impliqui actuacions en el punt de subministrament que requereixin el desplaçament d'un tècnic.

Una altra variable fonamental a tenir en compte és que el consumidor domèstic pot adaptar les seves pautes de consum per aprofitar els avantatges de la nova estructura de peatges de la següent manera. El consum es diferencia en tres períodes.

  1. El període de punta: amb el preu més elevat, de 10 del matí a 2 del migdia i de 6 de la tarda a 10 del vespre de dilluns a divendres no festius.
  2. El període de pla: un preu menys car de 8 a 10 hores, de 2 a 6 de la tarda i de 10 a 12 de la nit
  3. El període de vall: amb un preu reduït comprèn les hores nocturnes (de 0 hores a 8 del matí) i totes les hores de dissabte i diumenge i festius.

La CNMC especifica que la raó que explica aquesta modificació estructural de les tarifes de la llum a Espanya respon als següents objectius:
• Per incentivar el desplaçament del consum (com ara acumuladors, rentadores i rentavaixelles, entre d'altres) a períodes de menys demanda, a fi d'evitar inversions innecessàries a la xarxa.
• Per facilitar la càrrega de el vehicle elèctric a un preu reduït, ja sigui en el propi domicili o mitjançant la contractació d'un segon punt de subministrament (al permetre contractar 0 kW de potència en punta).
• Augmentar el consum d'electricitat en detriment del consum d'energia procedent de combustibles fòssils.
• Facilitar la transició a una economia baixa en emissions

En altres paraules, l'objectiu de la nova tarifa és que el consumidor tingui un gran al•licient econòmic per no fer servir la xarxa en les hores punta. L'explicació és que és en els pics de demanda quan s'ha de recórrer a les tecnologies més cares del sistema elèctric, com són les centrals tèrmiques, que acaben encarint encara més el preu de l'electricitat.
D'altra banda, òbviament, hi ha el component de respecte a l'entorn, d'augmentar la sostenibilitat del planeta i de la descarbonització de la societat. En definitiva, fer possible la transició ecològica i energètica.

En el cas de l'autoconsum fotovoltaic domèstic

Com hem vist, en el nou esquema es potencia la part variable de la factura i acabarem pagarem més o menys en funció de l'hora de consum. Com a exemple, s'ha calculat que si una família és capaç d'utilitzar la rentadora en les hores barates en comptes de les cares pot haver una diferència entre 40 o 50 € anuals en el seu rebut elèctric.

Per tant, tenint en compte els nous trams horaris, si l'usuari vol pagar el mínim possible ara haurà de posar en marxa la rentadora, l'assecadora, la planxa i el rentaplats, els dispositius que major consum elèctric generen en una llar al costat del forn, en els trams horaris en què energia serà més barata. És a dir, a partir de mitjanit i els caps de setmana.
En conseqüència, la idea és que la gran demanda energètica que normalment es concentra en hores molt concretes al llarg del dia es pugui estendre i repartir molt més durant tota la jornada.

En aquest escenari, per als usuaris que tinguin en la seva llar una instal•lació d'autoconsum fotovoltaic té molt més sentit afegir una bateria intel•ligent d'emmagatzematge energètic. Per què?
L'objectiu és cobrir el subministrament d'electricitat de la llar en els trams horaris més cars (de dilluns a divendres de 10 a 14h i de 18 a 22h) gràcies a l'energia renovable emmagatzemada. Al mateix temps, no ho oblidem, adquirirà tot el seu sentit baixar la potència contractada en aquests períodes.
S'estima que combinant correctament aquests dos factors l'import de la part fixa de la factura passa a representar un 25% del total, quan ara abasta un 40% de mitjana aproximadament.

D'altra banda, el rendiment energètic dels panells fotovoltaics és, òbviament, menor de 18 a 22h que de 10 a 14 hores. La radiació solar té menys intensitat, el cel pot estar més ennuvolat i ja s'està fent de nit.
Paral•lelament, és de preveure que el consum energètic d'una llar augmenta en la franja més cara, a partir de les 18h, atès que és l'hora a partir de la qual els progenitors porten a casa després de treballar i els fills de l'escola. L'activitat pròpia de la llar augmenta.

En aquest sentit hem de tenir present que el preu del kW a l'hora punta amb impost de generació i IVA arriba als 30 o 35 cèntims i, amb la nova tarifa, la franja més cara de l'energia coincideix plenament amb gran part del consum elèctric diari que es fa en un habitatge.
Per tant, si l'usuari amb autoconsum és capaç de no recórrer a la xarxa convencional la inversió en una bateria s'amortitza molt abans.
Dit d'una altra manera. Les comunitats de veïns o els usuaris particulars que s'instal•lin plaques solars a la teulada, amb o sense sistema d'emmagatzematge, s'amortitzaran bastant abans perquè a partir de l'1 de juny bona part de les hores punta, les més cares, coincideixen amb les hores de major radiació solar.

És llavors quan s'evidencia encara més la necessitat d'utilitzar l'energia emmagatzemada en una bateria intel•ligent.

En el cas de les pimes

La nova factura diferència entre pimes connectades en baixa tensió (actual 3.0 A) i en mitja tensió (actual 3.1 A)
La principal novetat és que es passa d'una diferenciació de preus de tres a sis períodes, tant en potència com en energia.
Tots els dies laborables tenen els mateixos tres períodes, si bé els preus difereixen en funció de la temporada de l'any.
Els dissabtes, diumenges i festius estan inclosos en el període de vall (aproximadament el 53% de les hores de l'any són període vall). El nombre d'hores de vall passa de 2.920-4.680 hores (5.149 hores si considerem el període 5 i 6).

Els nous períodes horaris per a les tarifes 3.0 A i 3.1 A (península) són els que segueixen:

Normativa d'aplicació

Finalment, val la pena també especificar la normativa que s'ha aplicat en la modificació de la tarifa de la llum, que és la següent:
• Circular 3/2020 de 15 de gener, per la qual s'estableix la metodologia per al càlcul dels peatges de transport i distribució d'electricitat
• Resolució de 18 de març de 2021 de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per la qual s'estableixen els valors dels peatges d'accés a les xarxes de transport i distribució d'electricitat d'aplicació a partir de l'1 de juny de 2021.
• Reial Decret 148/2021, de 9 de març, pel qual s'estableix la metodologia de càlcul dels càrrecs de el sistema elèctric.
• Ordre TED / 371/2021, de 19 d'abril, per la qual s'estableixen els preus dels càrrecs de el sistema elèctric i dels pagaments per capacitat que resulten d'aplicació a partir de l'1 de juny de 2021
• Document recopilatori de consultes relatives a l'aplicació de la Circular 3/2020 de la CNMC
• Consideracions i recomanacions sobre l'aplicació de la Circular 3/2020 per part dels comercialitzadors


Compartir
phonetwitterlinkedinyoutube-playinstagramfacebook-official