La "Corba d'Ànec", les comunitats energètiques locals i les VPP: expressions de la transició energètica

Gen 26, 2021
La "Corba d'Ànec", les comunitats energètiques locals i les VPP: expressions de la transició energètica
Compartir

És probable que ja s'estigui familiaritzant amb un concepte cada vegada més habitual en el sector de l'energia, més concretament aplicat a les energies renovables i l'autoconsum fotovoltaic. Ens referim a la "Corba d'Ànec", una realitat constatada ja en països com Austràlia i als Estats americans com Califòrnia.
També és previsible que tard o d'hora aquest fenomen arribi a Espanya. Els canvis normatius al nostre país estan facilitant l'expansió de les instal•lacions fotovoltaiques domèstiques, que previsiblement experimentaran un creixement exponencial en els propers anys.
Benvinguts a la transició energètica.

Parlem de corba d'ànec pel grafisme generat pel consum d'energia d'una determinada zona com, per exemple, una ciutat, un gran territori com l'Estat de Califòrnia (EUA) o fins i tot d'un país com Austràlia.
Analitzem aquests casos.

A mesura que les empreses i els ciutadans han anat instal•lant cobertes solars a les seves fàbriques, magatzems, locals, botigues i llars ha baixat fins a gairebé desaparèixer el consum d'energia convencional cap al migdia. Per què? Perquè el consum energètic en aquesta franja horària és massivament d'origen renovable i net i, al mateix temps, estan sent les energies renovables les que injecten la càrrega a el sistema.

En canvi, quan la població torna a casa després de la jornada de treball el consum de la xarxa convencional experimenta un creixement espectacular fins literalment disparar-se. El motiu, lògic, és que les plaques fotovoltaiques no generen energia a la tarda / nit i molts d'aquests consumidors que generen la seva pròpia no disposen de sistemes d'acumulació energètica a casa seva.
Aquesta casuística fa que en determinades hores del dia el sistema energètic californià experimenti problemes seriosos de distribució, de flexibilitat i de gestió de la demanda d'energia.

La solució, proposada per les mateixes autoritats californianes, ha estat promoure massivament entre els usuaris l'emmagatzematge energètic amb bateries intel•ligents amb l'objectiu principal d'evitar que al migdia el preu de l'energia consumida sigui negatiu, com ja ha passat.
És a dir, les autoritats californianes han hagut d'arribar a l'extrem de decidir que si un client té una instal•lació fotovoltaica, genera excedents energètics i els injecta a sistema al migdia tindran una penalització econòmica.
És llavors quan el sistema energètic s'estressa perquè rep una gran quantitat d'energia que, realment, molt poca gent o ningú necessita i no va a ser consumida a la pràctica.
A l'inrevés. Han emmagatzemar-la en bateries per consumir aquesta energia excedent quan la instal•lació fotovoltaica no pugui transformar la llum del Sol en energia.

En el cas d'Austràlia, el país va arribar a una fita històrica el passat 11 d'octubre de 2020. El mix de les energies renovables van cobrir el 100% de la demanda elèctrica de país i es va generar la corba d'ànec.

Per a nosaltres resulta molt interessant fixar-se en les variables de la generació energètica on l'origen són les teulades solars (groc clar) i les bateries (color gris).

El paper de les VPP

Com és sabut, les VPP (Virtual Power Plant) plantes energètiques virtuals són les encarregades de gestionar les comunitats locals d'energia. Podem simplificar que tècnicament comuniquen, gestionen i distribueixen l'energia entre els prosumidors i amb la xarxa convencional. En aquest cas, les VPP a Califòrnia han estat capaces de generar i emmagatzemar tanta potència que han fet baixar la necessitat de generació de la xarxa centralitzada a pràcticament zero. Només recorren a ella en cas estrictament necessari.

Experiència a Alemanya

No obstant això, no cal anar-se'n fins als Estats Units o Austràlia per trobar VPPs en ple rendiment.
A Alemanya, sonnen opera i gestiona des de l'any 2018 amb el seu programari propi la seva planta d'energia virtual, que consta de milers de sistemes d'emmagatzematge domèstic a tot el país, fent-la un 90% més rendible.
Des del punt de l'usuari final el benefici és clar. Els clients de sonnen ja s'estan beneficiant de la participació del seu emmagatzematge d'energia a la planta d'energia virtual. Poden reduir els seus costos d'electricitat a 0 euros i també rebre una participació anual en els guanys per participar a la planta d'energia virtual.

Sobre el programari VPP i l'experiència de sonnen en el mercat d'energia a Alemanya convé subratllar la següent idea de Stephan Lindner, cap de departament de tecnologia de VPP en sonnen eServices: "Aquest és un canvi de paradigma en el món de l'energia, ja que els nous requisits de TI dels operadors de sistema de transmissió col•locaran als prosumidors en la mateixa posició que les grans centrals elèctriques i els permetran assumir tasques d'estabilitat a la xarxa elèctrica. Això es pot fer amb tecnologia que moltes persones tenen en casa de totes maneres: un dispositiu com un acumulador d'energia o una bomba de calor i una connexió a Internet. i per això, ara hem desenvolupat una aplicació real".

El canvi de paradigma és clar: amb sonnenVPP és encara més fàcil per a les llars realitzar tasques a la xarxa elèctrica que anteriorment estaven reservades exclusivament a proveïdors industrials.

Aspectes normatius de les comunitats locals d'energia

Cal recordar que la participació dels ciutadans i autoritats locals en els projectes d'energies renovables, a través de comunitats energètiques locals, pot generar un valor afegit significatiu pel que fa a l'acceptació local de les energies renovables i a l'accés a capital privat addicional. Això es tradueix en inversions locals, una major llibertat d'elecció per als consumidors i una participació més gran dels ciutadans en la transició energètica.

La transposició de certs aspectes de la Directiva (UE) 2018/2001 de Parlament Europeu i de Consell, de 11 de desembre de 2018, sobre comunitats d'energies renovables s'ha realitzat a través de Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny. Mitjançant aquesta transposició s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, mitjançant la modificació de diversos articles de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric. En el seu Article 4.j. es defineixen les Comunitats d'Energies Renovables com "entitats jurídiques basades en la participació oberta i voluntària, autònomes i efectivament controlades per socis o membres que estan situats a les proximitats dels projectes d'energies renovables que siguin propietat d'aquestes entitats jurídiques i que aquestes hagin desenvolupat, els socis o membres siguin persones físiques, pimes o autoritats locals, inclosos els municipis i la finalitat primordial sigui proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus socis o membres a les zones locals on operen, en lloc de guanys financeres. " Per tant, aquestes comunitats poden basar-se en instal•lacions de qualsevol vector energètic, sempre que sigui renovable.

El Marc Estratègic d'Energia i Clima llançat al febrer de 2019 conté les iniciatives necessàries per modernitzar l'economia i iniciar la transició cap a una economia descarbonitzada. Dins d'aquest marc es troba el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030, actualitzat al gener de 2020, on s'estableixen objectius i polítiques i mesures en línia amb un escenari per assolir la neutralitat climàtica abans del 2050.

Finalment, en la "Mesura 1.13. Comunitats energètiques locals "de el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) s'estableixen les línies d'actuació per desenvolupar el marc normatiu apropiat que defineixi aquestes entitats jurídiques i afavoreixi el seu desenvolupament.
Aquest marc normatiu ha de tenir en compte les figures legals susceptibles de constituir-se en comunitats energètiques locals, com aquelles derivades de l'associacionisme, cooperatives, gestors de polígons industrials, parcs tecnològics, comunitats de propietaris o zones portuàries, etc.


Compartir
phonetwitterlinkedinyoutube-playinstagramfacebook-official